Producten

Informatie

Snel zoeken op

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Review schrijven

Facebook review Google review

Openingstijden IJsselstein
Ma van 13.u tot 18.u
Di t/m Do van 9.u tot 18.u
vr van 9.u tot 21.u
za van 10.u tot 17.u
Laatste zondag van de maand: van 13.u tot 16.u


Bij ons kunt u ook betalen via iDeal! PostNL

Terug naar de voorpagina

Voorpagina

Bekijk ook eens..

Kensington Rugged Case for iPad 9.7-inch...

€ 50,35
APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V (groe...

€ 1.166,95
OKI High Capacity Toner Cartridge Type 5...

€ 53,75
Canon BCI-6R Inktcartridge - Rood (Beva...

€ 13,75
Apple Magsafe 2 AC Adapter 45W MD592Z/A ...

€ 84,95
Toetsenbord Sony Vaio VPCF11JOE (gr...

€ 75,95
Western Digital 2TB RED 64MB 3.5IN SATA ...

€ 93,35
Epson S015022 Inktlint Zwart (groep...

€ 7,00

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaardenArtikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ’Verkoper’: De Wit Computers & Telecom;
’Koper’: een natuurlijke persoon die niet (mede) handelt in de uitoefening van een vrij beroep of bedrijf met wie De Wit Computers & Telecom een Overeenkomst, van welke aard dan ook, aangaat; ’Dienst(en)’: de ingevolge de tussen Verkoper en de Klant gesloten overeenkomst door Verkoper te leveren prestatie(s) van welke aard dan ook, waaronder het leveren van diensten en/of goederen;
’Aanbod’: elk door Verkoper aan de Klant via electronische en/of digitale weg (e-mail) verzonden vrijblijvend voorstel hetwelk als doel heeft het sluiten van een Overeenkomst;
’Overeenkomst’: elke tussen Verkoper en een Klant gemaakte afspraak op grond waarvan Verkoper gehouden is één of meer Diensten te leveren;
’Algemene Voorwaarden’: de onderhavige door Verkoper gehanteerde algemene voorwaarden;
’Code’: een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord of andere code die door een Klant wordt gebruikt om zich te identificeren en in te loggen;
RMA nummer: een nummer dat door Verkoper wordt afgegeven aan de Klant om retourzendingen terug te kunnen sturen en/of te identificeren.


Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming –alles in de breedste zin van het woord- van elke tussen Verkoper en de Klant te sluiten en/of gesloten Overeenkomst, van welke aard en/of omvang dan ook.

2.2

Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn niet geldend tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Verkoper en de Klant zijn overeengekomen.

2.3

Ingeval één of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.


Artikel 3 Opdracht

3.1

De Klant is ten opzichte van Verkoper volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de Klant.

3.2

Bij het plaatsen van een opdracht bij Verkoper dient de Klant zichzelf te identificeren en wordt de Klant door Verkoper geïdentificeerd, door het gebruik van een Code. Verkoper kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de Klant zijn overgezonden met gebruik van de juiste Code echter niet garanderen en kan hiervoor door de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Verkoper is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de Klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.

3.3

Verkoper is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de Code van een Klant. Verkoper is bijgevolg gerechtigd om aan de Klant wiens Code werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze Klant betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Code. De Klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de door de Klant gekozen Code.

3.4

In geval van verlies of misbruik van de Code ten gevolge waarvan Verkoper schade lijdt, dient de Klant Verkoper hiervoor schadeloos te stellen. In het bijzonder dient de Klant bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Code, Verkoper onmiddellijk nadat de Klant daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming van een overeenkomst

4.1

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt. Door Verkoper verstrekte prijslijsten enz. zijn aan wijziging onderhevig en gelden niet als offerte.

4.2

Tekeningen, afbeeldingen en andere gegevens omtrent afmetingen, gewichten, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

4.3

Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Verkoper de opdracht per e-mail heeft bevestigd, of er door levering te kennen geven is gegeven dat Verkoper de opdracht heeft geaccepteerd.

4.4

De orderbevestiging van Verkoper is doorslaggevend voor de omvang van de levering en de verdere inhoud van de overeenkomst.

Artikel 5 Prijs

5.1

Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen: inclusief BTW, in Euro’s en exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfsstelling en instructies als ook andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2

De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Verkoper gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor Verkoper al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Klant wel het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Levering

6.1 Kosten

Verzendkosten komen voor rekening van de Klant.

6.2 Deellevering

Indien overeengekomen is dat de leveringen in fasen zal plaatsvinden zal door Verkoper aan de Klant per deellevering verzendkosten in rekening worden gebracht.

6.3 Leveringstermijnen

Leveringstermijnen zijn indicatief en vrijblijvend, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.4 Gebreken, transportschade

De Klant is gehouden de goederen onverwijld na aanlevering zowel op beschadigingen als op duidelijke gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer (bijvoorbeeld de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vrachtpapieren te worden aangetekend. Bovendien dienen gebreken en transportschade Verkoper binnen 3 werkdagen na de goederenafgifte schriftelijk door de Klant te worden medegedeeld.

Artikel 7 Verzending en overdracht van risico

Tenzij anders overeengekomen gaan vanaf het moment van levering alle risico van verlies, vergaan, beschadiging etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de Klant.

Artikel 8 Betaling

8.1

Betaling dient, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, contant of per pin te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten.

8.2

Bij bestellingen welke online zijn besteld wordt er direct na bestelling online via iDeal betaald of met een overschrijving via de bank. De bestelling wordt verwerkt en verzonden zodra de betaling ontvangen en gecontroleerd is.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de geleverde zaken wordt door Verkoper uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.

Artikel 11 Software

Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld Cd-rom) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de Klant uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De Klant, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren.

Artikel 12 Garantie

Verkoper staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

12.1 Garantie

Met betrekking tot producten van derden is Verkoper tot geen verdere garantie gehouden dan de garantie welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming correspondeerde gebruik en onderhoud van de geleverde zaken.

12.2 Garantie op basis van carry-in

De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Verkoper op te geven adres. De producten dienen geretourneerd te worden in de onbeschadigde, originele verpakking en inclusief alle meegeleverde accessoires zoals kabels, drivers, programmatuur en handleidingen.

12.4 RMA nummer

Retourzendingen van defecten danwel zendingen worden in beginsel uitgesloten en niet door Verkoper geaccepteerd, tenzij de retourzending plaatsvindt met onze vooraf gegeven toestemming middels een geautoriseerd RMA nummer.

12.6 Garantie op reparatie

Op een door Verkoper uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend.

12.7 Informatie op magnetische informatiedragers

Verkoper is niet aansprakelijk voor het verlies van informatie op magnetische informatiedragers tijdens reparatiewerkzaamheden verricht door of namens Verkoper, noch voor het verlies van informatie op geleverde magnetische informatiedragers veroorzaakt door defecten of mankementen van welke aard dan ook.

12.8 Eigendomsoverdracht

Indien de afnemer aan Verkoper een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afnemer heeft de afgegeven zaak binnen drie maanden na de afgiftedatum niet afgehaald, eventueel tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, dan wordt de afnemer geacht afstand te hebben genomen van de ter reparatie afgegeven zaak ten behoeve van Verkoper De afnemer zal alsdan Verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

Verdere aanspraken van de Klant, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade welke niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan, zijn uitgesloten, tenzij deze berusten op opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Verkoper.
Iedere aansprakelijkheid van Verkoper wordt beperkt tot de onder de overeenkomst vallende, voorzienbare schade. Alle aanspraken op schadevergoeding zijn in ieder geval beperkt tot de waarde van de order met een maximum van € 10.000,- of beperkt tot de schade welke door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Verkoper is gedekt en door de verzekering wordt uitgekeerd.
De aansprakelijkheid voor productiestilstand, gederfde winst, gederfd gebruik, gederfde overeenkomsten en alle andere economische of (in)directe (gevolg)schade wordt uitgesloten.


Artikel 14 Adviezen, aanwijzingen en informatie

Verkoper sluit iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van adviezen, aanwijzingen en informatie, ook dan wanneer deze eventueel in het kader van installatie van de door Verkoper geleverde goederen wordt gegeven.

Artikel 15 Herroepingsrecht

15.1

De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De Klant heeft het recht zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd software of andere producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, andere gepersonifieerde producten en producten of leveringen waarbij dit aangegeven is.

15.2

De Klant kan alleen gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. De retourzending dient uiterlijk op de 21e dag na aflevering van het product in kwestie in het bezit van Verkoper te zijn. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij Klant.

15.3

Indien de Klant van het herroepingsrecht, zoals vermeld in de vorige leden gebruik heeft gemaakt, dan draagt Verkoper zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de Klant betaalde aankoopbedrag.

Artikel 16 Intellectuele eigendom

Alle met de goederen verbonden intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder de merken en octrooien, zijn en blijven onvoorwaardelijk en altijd het eigendom van Verkoper of eigendom van de leverancier(s) van Verkoper. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden deze intellectuele eigendom te wijzigen of anderszins aan te passen. Pas na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper is het de Klant toegestaan eigen merken op de goederen aan te brengen. In het laatste geval heeft de Klant het oogmerk niet alleen als verkoper op te treden, maar zich uitdrukkelijk en automatisch ook als (mede-)producent van de goederen jegens zijn Klanten te verbinden.

Artikel 17 Bescherming persoonsgegevens

Verkoper deelt de Klant hierbij mede dat zij de in het kader van de bedrijfsvoering verkregen persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Nederlandse wet op de bescherming persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 18 Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle tussen Verkoper en de Klant gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht of de in de woonplaats van de Klant bevoegde rechter, naar keuze van Verkoper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vormt IJsselstein de plaats van nakoming. Verkoper behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

E-Mail: info@dewitcomputers.nl Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.